გადიდება

მისაფარებლები

06082,00,0 მისაფარებელი გარე ოქრო
06143,00,0 მისაფარებელი შიგა ოქრო
06082,00,0,18 მისაფარებელი გარე ვერცხლი
06143,00,0,18 მისაფარებელი შიგა ვერცხლი
06082,00,0,12 მისაფარებელი გარე მატ/ნიკელი
06143,00,0.12 მისაფარებელი შიგა  მატ/ნიკელი