გადიდება

ЗВ 1-2БМ

ЗВ 1-2БМ/11 СО.КН-005 ცილინდრული 3 ჩხირა
ЗВ 1-2БМ/01 СП.КН-005 ცილინდრული ენიანი