გადიდება

ЗВ8-8К

ЗВ8-8К.5Т/15.НШ2-002.В.1.S 
ЗВ8-8К.Т3/15 СП14.НЗ.3-002 B.1.S ურდულით