გადიდება

54.797

54.797S  ორმაგი მოტურა ბაბ/ცილ მარცხ. 5გას ბლოკით 
54.797D  ორმაგი მოტურა ბაბ/ცილ მარჯვ. 5გას ბლოკით 
54.797S  ორმაგი მოტურა ბაბ/ცილ მარცხ. 5გას ბლოკით 60მმ გას
54.797D  ორმაგი მოტურა ბაბ/ცილ მარჯვ. 5გას ბლოკით 60მმ გას