გადიდება

54.Y939

54.Y939D/28M ჩიზასნაირი შარიკიანი კამბიო ბაბ/ცილ+დამოუკ+ჯვ. 5+1მშ.გას
54.Y939S/28M ჩიზასნაირი შარიკიანი კამბიო ბაბ/ცილ+დამოუკ+ცხ. 5+1მშ.გას