გადიდება

B00856.40.

B00856.40.03 დამატებითი მექ. პლანკით ოქრო. 40 მმ.  
B00856.40.22 დამატებითი მექ. პლანკით პრ.ბრონზა 40 მმ